Howa süzgüçini saýlamak

Adatça, howa üpjünçiliginiň arassalygy ähli howa süzgüçleri bilen goralýan iň soňky howa süzgüçine baglydyr.Howa süzgüçleri saýlanylanda dürli faktorlar göz öňünde tutulmalydyr.Aşakda käbir ýörelgeler bar:

1.Içerki talap edilýän arassalama ülňülerine laýyklykda, soňky howa süzgüçiniň netijeliligini kesgitläň.Şeýle hem zerur howa süzgüçleriniň sanyna we süzgüç netijeliligine göz ýetirmeli.Içerde umumy arassalanmagy talap edýän bolsa, esasy süzgüçi saýlap bilersiňiz.Orta arassalamak üçin, esasy süzgüçden başga-da, orta netijelilik süzgüçini saýlamaly.Şoňa laýyklykda ultra arassa arassalama talaplaryny kanagatlandyrmak üçin başlangyç, orta we ýokary täsirli süzgüçler ulanylmaly.Şol süzgüçleri rasional tertipleşdirmeli.

2.Açyk howanyň tozan mukdaryny kesgitläň.Howa süzgüji, içerde girjek açyk howadaky tozany aýyrýar.Esasanam köp basgançakly süzgüç bejergisi üçin süzgüç amaly gurşawyna, ätiýaçlyk şaýlarynyň bahasyna, energiýa sarp edilişine, tehniki hyzmatyna we ş.m. görä saýlamaly.

3.Howa süzgüçiniň parametrlerini kesgitläň.Parametrler süzgüç netijeliligini, garşylygy, aralaşmagyň tizligini, tozany saklaýyş ukybyny we ş.m. öz içine alýar. Mümkin boldugyça ýokary netijelilik, pes garşylyk, ägirt uly tozan saklaýyş kuwwaty, orta süzgüç tizligi bilen häsiýetlendirilen, bahaly howa süzgüçini saýlamaly. , uly ýel bilen işlemek ukyby we aňsat gurnama.

4.Tozanyň düzümindäki howanyň häsiýetini derňäň.Aýratynlyklary temperaturadan, çyglylykdan we kislota bazasynyň ýa-da organiki erginçiniň mukdaryndan durýar.Käbir howa süzgüçleri ýokary temperaturada ulanylýar, käbirleri diňe adaty temperatura we çyglylyk bilen daşky gurşawda ulanylýar.Mundan başga-da, kislota-esas ýa-da organiki erginçiniň mukdary howa süzgüçiniň işleýşine täsir eder.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!