Oilag süzgüçini nädip saýlamaly

Adatça, howa gysyjy ýag süzgüji, nebit nasosynyň girelgesine oturdylan gödek süzgüç bolup, hapalaryň nasosyň içine girmeginiň öňüni alýar. Süzgüçiň bu görnüşi gurluş taýdan ýönekeýdir. Pes garşylygy bar, ýöne uly nebit akymy. Flowokary akymly süzgüç, metal bölejikleri, plastmassa hapalaryny we ş.m. süzmek üçin gidrawliki ulgamyň ýag gaýdýan turbasyna berkidilýär. Bu görnüşli süzgüçden esasy peýda, nebit çüýşesiniň içindäki gaýdyp gelýän arassalygy saklamakdyr. Dupleks süzgüçde ýönekeý gurluş we amatly ulanylyş aýratynlyklary bar. Aýlanyp geçýän klapandan başga-da ulgamyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin blokirlemek ýa-da hapalanmak barada duýduryş enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!