Satuwdan soň hyzmat

1-nji sorag: Satuwdan öňki hyzmat üçin näme hödürlener?

A1: Önümiň bölek belgisi soragyna goşmaça, önümiň tehniki parametrlerini hem hödürleýäris. Birinji sargyt üçin transport tölegsiz bir ýa-da iki mugt nusga hödürlenip bilner.

2-nji sorag: Satuw hyzmaty barada näme aýdyp bilersiňiz?

A2: Müşderiler üçin iň az çykdajy bilen transporty saýlarys. Tehniki bölünişik we hil barlagy bölümine ýokary hilli önümleri kepillendirmek üçin doly oýun berler. Satuw işgärlerimiz, transportyň gidişi barada size habar bererler. Mundan başga-da, iberiş resminamasyny taýýarlar we kämilleşdirerler.

3-nji sorag: Hil kepilligi näçe wagt? Satuwdan soňky hyzmatyň esasy mazmuny näme?

A3: Adaty ulanyş gurşawy we hereketlendirijiniň ýagy:

Howa süzgüçiniň kepillik möhleti: 2000 sagat;

Nebit süzgüçiniň kepillik möhleti: 2000 sagat;

Daşarky görnüşli howa ýagyny bölüji: 2500 sagat;

Içindäki howa ýagy bölüji: 4000 sagat.

Hil kepilligi döwründe, tehniki işgärlerimiz önümiň hilinde haýsydyr bir kynçylyk bardygyny barlasa, ony wagtynda çalyşarys.

4-nji sorag: Beýleki hyzmatlar hakda näme?

A4: Müşderi önümiň modelini hödürleýär, ýöne bizde beýle model ýok. Bu ýagdaýda iň pes sargyt ýerine ýetirilse önüm üçin täze model dörederis. Mundan başga-da, müşderileri wagtal-wagtal zawodymyza baryp görmäge we degişli tehniki taýýarlygy almaga çagyrýarys. Mundan başga-da, müşderilere girip, tehniki okuw sapaklaryny hödürläp bileris.

5-nji sorag: OEM hyzmaty barmy?

A5: Hawa.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!