Howa kompressory howa ýagyny bölüjiniň çäreleri

1. Gysylan howanyň hilini göz öňünde tutuň Adaty şertlerde howa kompressoryndan emele gelen gysylan howada belli bir mukdarda suw we çalgy ýagy bar, ikisine-de belli bir ýagdaýlarda rugsat berilmeýär.Bu ýagdaýda diňe bir degişli howa kompressoryny saýlamak bilen çäklenmän, käbir bejeriş enjamlaryny hem goşmaly bolarsyňyz.

2. Gysylan howany diňe ýagdan öndürip bilýän ýaglanmadyk kompressory saýlaň.Esasy ýa-da ikinji derejeli arassalaýjy ýa-da guradyjy bilen goşulanda, howa kompressory gysylan howany ýag ýa-da suw ýok edip biler.

3. Guramagyň we köpelmegiň derejesi müşderiniň talaplaryna görä üýtgeýär.Umuman aýdanyňda, konfigurasiýa tertibi: howa kompressory + howa saklaýjy tank + FC merkezden gaçyryş ýagy-suw bölüji + sowadyjy howa guradyjy + FT süzgüç + FA mikro ýag duman süzgüji + (Absorbsiýa guradyjy + FT + FH işjeňleşdirilen uglerod süzgüji.)

4. Howa saklaýjy tank basyş gämisine degişlidir.Howpsuzlyk klapany, basyş örtügi we beýleki howpsuzlyk enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bolmaly.Howanyň çykarylyş mukdary 2m³ / min-dan 4m³ / min-a çenli bolsa, 1000L howa saklaýyş tankyny ulanyň.6m³ / min-dan 10m³ / min aralygynda, 1500L-den 2000L-e çenli göwrümi saýlaň.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!