Hyzmat

Hyzmatdaş hyzmatdaşlar

Süzgüç kagyzlarynyň köpüsi Amerika HV kompaniýasynyň aýna süýüminden ýasalýar.“HV” kompaniýasy bilen ençeme ýyl bäri dostlukly hyzmatdaşlygymyz bar.Koreýa AHLSTROM kompaniýasy hem biziň hyzmatdaşymyz.Süzgüç kagyzy önümimiziň uzak ömrüne mümkinçilik berýär.Hyzmatdaşlyk döwründe bu süzgüçden peýdalananlaryň köpüsi gaýtadan sargyt eder.

 

Satyş programmalary

“Häzirki wagtda kompaniýamyz ABŞ, Taýland, Päkistan, Iordaniýa, Malaýziýa, Eýran we ş.m. ýaly ýurtlaryň hyzmatdaşlary bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy. Önümlerimiziň köpüsinde önümimiz üçin peýdaly güýçli satuw ulgamy bar. öňe sürmek.Daşary ýurtly müşderiler bilen hyzmatdaşlygyň dowamynda kuwwatly önümçilik kuwwatymyz, müşderiniň uly sargytlary üçin harytlary wagtynda tertipläp biler.Goodshli harytlar Amerikadan ýa-da Koreýadan getirilýän çig maldan ýasalýar.Önümlerimiziň ýokary hilli, üýtgeşik dizaýny we çalt daşalmagy sebäpli kompaniýamyz köp ulanyjy tarapyndan ýokary baha berildi.

Birinji sargyt üçin ýeňillikli syýasatlar hödürlener.Täze müşderini mugt nusgalar bilen üpjün edip bileris, ýöne transport töleglerini tölemeli.Agentseke-täk agentler üçin tehniki görkezmeler bermek üçin tehniki işgärlerimizi yzygiderli ibereris "-diýdi.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!