شاخص عملکرد فیلترهای هوا کمپرسور هوا

شاخص عملکرد فیلتر هوا عمدتاً به راندمان حذف گرد و غبار، مقاومت و ظرفیت نگهداری گرد و غبار اشاره دارد. راندمان حذف گرد و غبار را می توان بر اساس روش زیر محاسبه کرد:

راندمان حذف گرد و غبار=(G2/G1)×100%

G1: میانگین مقدار گرد و غبار در فیلتر (گرم در ساعت)

G2: میانگین مقدار گرد و غبار قابل فیلتر (g/h)

راندمان حذف گرد و غبار به اندازه ذرات نیز بستگی دارد. مقاومت به معنای فشار دیفرانسیل است. با فرض اطمینان از ظرافت فیلتر، فشار دیفرانسیل کوچکتر بسیار بهتر خواهد بود. افزایش مقاومت در نهایت منجر به مصرف انرژی زیاد خواهد شد. مقاومت خیلی زیاد باعث ایجاد لرزش کمپرسور هوا می شود. بنابراین، زمانی که مقاومت فیلتر به فشار خلاء مجاز رسیده یا نزدیک به آن است، باید المنت فیلتر را تعویض کنید. علاوه بر این، ظرفیت نگهداری گرد و غبار به معنای میانگین گرد و غبار جمع آوری شده در واحد سطح است. و واحد آن g/m2 است.


چت آنلاین واتس اپ!