فرآیند عملیات تعویض جداکننده روغن هوا

تعویض نوع داخلی

1. کمپرسور هوا را متوقف کرده و خروجی آن را ببندید. شیر خروج آب را باز کنید تا از فشار صفر سیستم مطمئن شوید.

2. لوله قسمت بالایی بشکه نفت-گاز را جدا کنید. به طور همزمان، لوله را از کولر به خروجی شیر نگهدارنده فشار جدا کنید.

3. لوله برگشت روغن را جدا کنید.

4. پیچ های ثابت را باز کرده و پوشش بالایی بشکه نفت-گاز را بردارید.

5. جداکننده قدیمی را بردارید و جداکننده جدید را نصب کنید.

6. با توجه به جداسازی قطعات، سایر قطعات را به ترتیب معکوس نصب کنید.

جایگزینی نوع خارجی

1. کمپرسور هوا را متوقف کرده و خروجی را ببندید. شیر خروج آب را باز کنید و بررسی کنید که آیا سیستم بدون فشار است یا خیر.

2. جداکننده روغن هوای جدید را بعد از جدا کردن جداکننده قدیمی تعمیر کنید.


چت آنلاین واتس اپ!