د هوايي د تیلو بېلند، د معاوضې د عملیاتو په بهیر

د داخلي ډول د معاوضې

1. د هوا کمپرسور ودرول شي او د هغې رسنۍ وتړي. د اوبو د تېښتې والونو دابرخه ته ډاډ د سیستم د فشار صفر کړي.

2. د تیلو ګازو بيرل د مشرانو برخه د پایپ يوسي. سره جوخت، د کولر د فشار او نلدوانانو د ساتلو په رسنۍ د پایپ يوسي.

3. د تیلو په بدل پایپ Dismount.

4. د ثابت او تيران د ویجاړولو، او د تیلو ګازو بېرل مشرانو پوښ لرې.

5. د زاړه بېلند وځي، او د نوي يو نصب کړي.

6. د disassembling له مخې، په سرچپه نظم په نورو برخو کې نصب کړي.

د بهرنيو ډول د معاوضې

1. د هوا کمپرسور لاس واخلي او رسنۍ وتړي. د اوبو د تېښتې والونو پرانیزه، او وګورئ چې آیا د سيستم څخه د فشار او یا نه وړیا ده.

2. د نوي هوايي تیلو بېلند ډلي وروسته تاسو د کلن یو يوسي.


WhatsApp Online Chat !