ප්රදර්ශනය

මොස්කව් කාබේරිය ප්රදර්ශනය

ඒ වගේම අපි මේ මාසය, මොස්කව් කාබේරිය ප්රදර්ශනය සහභාගී වනු ඇත.

අපේ ප්රදර්ශන කුටිය මධ්යස්ථානය ශාලාව 1 පිහිටා ඇත, F503 සිටින්න. එම අවස්ථාවේ දී අපගේ ප්රදර්ශන කුටිය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

PTC වෙබ් ආසියාව 2015

අපි 27 ක් 30 ක් ඔක්තෝබර් සිට PTC වෙබ් ආසියාව 2015 ෂැංහයි හි දී සහභාගී වනු ඇත

මෙම ලිපිනය වේ: NO.2345, Longyang පාර, Pudong නව දිස්ත්රික්, ෂැංහයි

සහ අපේ ප්රදර්ශන කුටිය N1 ශාලාව, NO.K1-2 පිහිටා ඇත

අප අවංක ඔබ PTC වෙබ් ආසියාව සහභාගී වන අතර අපගේ ප්රදර්ශන කුටිය නැරඹීමට ආරාධනා!


WhatsApp Online Chat !