අප අමතන්න

එකතු කරන්න: 4F, ​​No.420 Huiyu පාර, Jiading දිස්ත්රික්, ෂැංහයි, චීනය

දුරකථන: + 86-21-36396011

ෆැක්ස්: + 86-21-36396022

ඩී පළකරමින්  අපනයන අධ්යක්ෂ - සූ

තැපැල්: davidsu@airpullfilter.com

ජංගම සහ නම් WhatsApp: +86 18601764963

පී ලියාන්ග් hyllis - ජාත්යන්තර අලෙවි විධායක

තැපැල්: phyllis@airpullfilter.com

ජංගම සහ නම් WhatsApp: +86 13651964065

උකුණන් Duan - ජාත්යන්තර අලෙවි විධායක

තැපැල්: alice.d@airpullfilter.com

ජංගම සහ නම් WhatsApp: +86 15664088478

එච් enry හන්ග් - ජාත්යන්තර අලෙවි විධායක

තැපැල්: henry@airpullfilter.com

ජංගම සහ නම් WhatsApp: +86 18918330221

ඕනෑම ප්රශ්නයක් නම්, කරුණාකර:


WhatsApp Online Chat !