ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

បន្ថែម៖ No.1123 Jiaxin Highway, Jiading, Shanghai 201801, China

ទូរស័ព្ទ៖ +86-21-59950582

ទូរសារ៖ +86-21-36396022

Dចូលចិត្តស៊ូ - នាយកការនាំចេញ

សំបុត្រ៖davidsu@airpullfilter.com

ទូរស័ព្ទ និង Whatsapp៖ +86 18601764963

Aលីស ឌួន - នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកលក់អន្តរជាតិ

សំបុត្រ៖alice.d@airpullfilter.com

ទូរស័ព្ទ និង Whatsapp៖ +86 15664088478

Henry Huang - នាយកប្រតិបត្តិផ្នែកលក់អន្តរជាតិ

សំបុត្រ៖henry@airpullfilter.com

ទូរស័ព្ទ និង Whatsapp៖ +86 18918330221

ប្រសិនបើមានសំណួរណាមួយ សូម៖


WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!