Habarlar

 • Iş wagty: 12-2023-nji oktýabr

  tanyşdyryň: “Atlas Copco” nurbat howa kompressorlaryňyzyň öndürijiligini we berkligini saklamak üçin ýokary hilli nebit süzgüçlerine maýa goýmak zerurdyr.Bu blog ýazgymyzda Atlas Copco we Kaiser ýag süzgüçlerini ulanmagyň artykmaçlyklaryny we olary kompden tapawutlandyrýan esasy aýratynlyklary öwreneris ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýul-06-2022

  Koprak oka»

 • Iş wagty: Noýabr-15-2021

  Adaty ýagdaýlarda takyk guýmalaryň ölçegli takyklygy guýma gurluşy, guýma materialy, galyndy ýasamak, gabyk ýasamak, çörek bişirmek, guýmak we ş.m. ýaly köp faktorlara täsir edýär. guýma.Thi ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Awgust-30-2021

  Bagçy Denwer 2118961 aýyryjyda aýlanýar, “Airpull” bu modele maýa goýup, ony Hytaýdan üpjün edýän ýeke-täk öndüriji. “Airpull” 1996-njy ýyldan bäri 25 ýyl bäri seperator öndürýär, bizde aýralyk gurluşy we material dizaýny üçin kämil tehnologiýa bar.Aýryjylar ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýul-08-2021

  Kaesor ýag süzgüç elementi 6.4778.0, 6.4493.0 we 6.4693.0 üç görnüşli kaesor kompressoryna ulanylýan gaty aýratyn ýag süzgüç elementidir.“Airpull” şol birleşdiriji üçin ýörite model ýasady, Biz muny Hytaýda öndüren gaty az.Ylmy torlar bilen gaty gowy material ulanýarys ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýun-29-2021

  Koprak oka»

 • Iş wagty: 25-2020-nji noýabr

  Sykylan howa prosesinde süzgüçler möhüm rol oýnaýar.Ahyrky ulanylyşyna baglylykda berk arassaçylyk ülňüleri, nebit aerozollary, buglar we bölejikler ýaly dürli hapalaýjy maddalaryň aýrylmagyny talap edýär.Hapalananlar dürli çeşmelerden gysylan howada girip bilerler.Alýan howa tanyşdyryp biler ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 25-2020-nji noýabr

  Öndürijilikli sürmek, esasanam käbir hereketlendirijiler bilen, ýag buglarynyň howa kabul etmegiňize sebäp bolup biler.Köp ulaglar munuň öňüni alýar.Şeýle-de bolsa, bu nebitiň ýitmegine getirýär.Çözüw howa ýagyny bölüji bolup biler.Bu komponentiň nämedigini, nähili işleýändigini we näme üçin birini ulanmalydygyny öwreniň.Kim ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 28-2020-nji sentýabr

  “AIRPULL” nomeri bilen “Mann” süzgüçli salgylanma 1994-nji ýylda eksport edip başlady, “AIRPULL FILTER” Hytaýda aýyryjy çalyşmalary öndürýän iň irki kompaniýalaryň biridir.Atlas Copco, Quincy, Gardner Denver, Sullair, Ingersoll Rand, Mark, ABAC, ALUP, Kaeser, BOGE, CompAir, Çikago Pnewmatik, AL ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýul-30-2020

  “AIRPULL” 1994-nji ýyldan bäri ähli esasy nurbat kompressor markalary üçin bölüji we süzgüç öndürýär. Electricalhli elektrik we mehaniki enjamlar ýaly, ýagsyz nurbat kompressorlary iň ýokary netijelilikde işlemek we meýilleşdirilmedik iş wagty azaltmak üçin yzygiderli tehniki hyzmaty talap edýär.Nädogry hyzmat etmek peslige getirer ...Koprak oka»

 • Iş wagty: Iýul-10-2020

  Howa süzgüji - esasy süzgüç markalary üçin howa süzgüçli ýag süzgüçli ýag bölüji içerki süzgüç.Nebit bölüji gysylan howanyň hilini kesgitlemek üçin esasy komponentdir.Nebiti bölüjiniň esasy wezipesi, gysylan howadaky ýagyň mukdaryny azaltmak we c-de ýagyň mukdaryny üpjün etmek ...Koprak oka»

 • Iş wagty: 22-nji aprel -2020

  2020-nji ýylyň başynda AIRPULL işgärleriniň wirus sebäpli öýlerinden işlemelidigi hemmelere mälimdir.Bagtymyza, wirusy gowy gözegçilikde saklaýan AIRPULL indi adaty işine başlady we öňki güýjüne ýetdi.1994-nji ýylda eksport edip başlady, AIRPULL işleýär ...Koprak oka»

12Indiki>>> Sahypa 1/2
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!